เกี่ยวกับเว็ปไซต์ สำนักผู้เชี่ยวชาญ​


บทนำ

        ด้วยวิสัยทัศน์ของกรมวิชาการเกษตรในการเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช  เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชที่มีคุณภาพสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจการดำเนินการของกรม  เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการบูรณาการร่วมกันเป็นแปลงใหญ่  การปลูกพืชใช้น้ำน้อย เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งนี้เกษตรกรต้องสามารถนำองค์ความรู้ในงานวิจัยไปใช้ได้จริง เพื่อตอบสนองการเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตร  การแก้ปัญหาระบบการผลิต ได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น สำนักผู้เชี่ยวชาญจึงได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการเกษตร  ซึ่งดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน รวบรวบ และแสดงไว้ที่เว็บไซต์ ...