ข่าวสารและกิจกรรม


อบรมระบบ QR code ผักปลอดภัยจังหวัดบุรีรัมย์และระบบจัดการคุณภาพ GAP พืช
7 มีนาคม 2559 : เยี่ยมชม แปลงเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลัง
โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมเชื่อมโยงการผลิตทุเรียนศรีสะเกษ