ข่าสาร และ กิจกรรม

  7 มีนาคม 2559 : เยี่ยมชม แปลงเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลัง


Bootstrap template

7 มีนาคม 2559 : คณะผู้เชี่ยวชาญนำทีมโดย หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นางจิติมา  ยถาภูธานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และทดสอบ นายสมชาย  บุญประดับ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช  นายสุภาษิต เสงี่ยมพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการเกษตร  และนางนุชนารถ ตั้งจิตสมคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา เข้าเยี่ยมชม การใช้โซล่าร์เซลล์เป็นต้นกำลังในการปั๊มน้ำเพื่อใช้ในการผลิตมันสำปะหลัง ณ แปลงเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลัง บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด ต. ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

จากการ เยี่ยมชมทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแปลงเรียนรู้แห่งนี้ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พร้อมกับเยี่ยมชมแปลงต้นแบบการใช้ไส้เดือนฝอยเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรู มันสำปะหลัง ได้แก่ แมลงนูนหลวง และปลวก เป็นต้น โดยเกษตรกรต้นแบบ นายลอย สายกระโทก มีความพึงพอใจมากกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว เนื่องจากช่วยลดความสูญเสียของผลผลิตจากการเข้าทำลายของแมลงศัตรูดังกล่าว

ใน ภาคบ่าย ประชุมหารือความร่วมมือแบบประชารัฐ ซึ่งมีภาคราชการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมา) ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ที พี เค แอดวานซ์ สตาร์ช จำกัด และบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด ภายใต้คลัสเตอร์มันโคราช และประชาชน ได้แก่ เกษตรกรต้นแบบการใช้น้ำ 4 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จากการประชุมกำหนดให้พื้นที่บ้านหัวอ่างพัฒนาจำนวน 400ไร่ ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เป็นแปลงเรียนรู้ที่ประกอบด้วยการนำเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนของกรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมกับจะจัดให้มีกิจกรรมดำเนินการแปลงต้นแบบ การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป


Benjamas Kumsueb

เบญจมาศ คำสืบ