ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ


นางสาว นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร

นางสาว นิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช หัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญ

Tel: 090-101-8880  

E-Mail : ninlawanlee@hotmail.com

นาย สมชาย บุญประดับ

นาย สมชาย บุญประดับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการปลูกพืช

 

Tel: 081-973-3369

E-Mail : boonpradub@gmail.com

นาง ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์

นาง ขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรม

 

Tel : 086-026-1346

E-Mail : kwongwath@yahoo.com

นาง จรรยา มณีโชติ

นาง จรรยา มณีโชติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวัชพืช

Tel: 081-805-7489

E-Mail : chanyaku36@gmail.com

นางสาว พรพิมล อธิปัญญาคม

นางสาว พรพิมล อธิปัญญาคม

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืช

Tel: 081-853-6708

E-Mail : pathipunyakom@gmail.com

นาย สุรพล ยินอัศวพรรณ

นาย สุรพล ยินอัศวพรรณ

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านกักกันพืช

Tel: 084-145-7987

E-Mail : syinasawapun@yahoo.com

นาง ภาวนา ลิกขนานนท์

นาง ภาวนา ลิกขนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย

Tel: 081-805-7747

E-Mail : likhananontb@yahoo.com

นางสาว นุชนาฏ ณ ระนอง

นางสาว นุชนาฏ ณ ระนอง

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เกษตร

Tel: 089-200-6051

E-Mail : nnaranong@yahoo.com

นาย วินัย สมประสงค์

นาย วินัย สมประสงค์

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช

Tel: 089-201-8657

E-Mail : winny.th@gmail.com

นาง นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด

นาง นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด

ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา

 

Tel: 081-903-7115, 093-580-3455

E-Mail : nuchanart@yahoo.com

นาย สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์

นาย สุภาษิต เสงี่ยมพงศ์

รักษาราชการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรการเกษตร

Tel: 081-899-1410

E-Mail : suphasits@hotmail.com

นาง จิติมา ยถาภูธานนท์

นาง จิติมา ยถาภูธานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และทดสอบ

 

Tel: 084-699-7004

E-Mail : jitima.new@hotmail.com

นาย ยงยุทธ ไผ่แก้ว

นาย ยงยุทธ ไผ่แก้ว

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย

Tel: 081-944-4530, 0-2579-3577 

E-Mail : yathyp04@yahoo.com

นาย วีระพล พลภักดี

นาย วีระพล พลภักดี

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านพืชไร่

Tel: -

E-Mail : -

นาย สุเทพ สหายา

นาย สุเทพ สหายา

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านศัตรูพืช

Tel: 086-769-6682

E-Mail : sahaya_s@hotmail.com

นางสาว ศรีวิเศษ เกษสังข์

นางสาว ศรีวิเศษ เกษสังข์

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมการนำเข้า

Tel: 081-907-4860

E-Mail : taewkess@yahoo.com

นาย กษิดิศ ดิษฐบรรจง

นาย กษิดิศ ดิษฐบรรจง

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

Tel: -

E-Mail : -

นาย ศรันย์ วัธนธาดา

นาย ศรันย์ วัธนธาดา

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

Tel: 089-784-6343

E-Mail : sarankaset@hotmail.com

นางสาว จารุวรรณ บางแวก

นางสาว จารุวรรณ บางแวก

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

Tel: 081-863-6989

E-Mail : c_haruwan@yahoo.com

นาย นิพัฒน์ สุขวิบูลย์

นาย นิพัฒน์ สุขวิบูลย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯ
ภาคเหนือตอนบน (สวพ.1)

 

Tel: 081-960-1290

E-Mail : sukhvibuln@hotmail.com

นาย วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ

นาย วีรวัฒน์ นิลรัตนคุณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯ
ภาคเหนือตอนล่าง (สวพ.2)

 

Tel: 089-787-8099

E-Mail : werawat_we@yahoo.com

นางสาว นฤทัย วรสถิตย์

นางสาว นฤทัย วรสถิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สวพ.3)

Tel: 091-863-0303

E-Mail : ex.naruatai@gmail.com

นาย สุกิจ รัตนศรีวงษ์

นาย สุกิจ รัตนศรีวงษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สวพ.4)

Tel: 084-836-7770 , 044-617-022

E-Mail : ssriwong@gmail.com

นาง นิลุบล ทวีกุล

นาง นิลุบล ทวีกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) (สวพ.5)

Tel: -

E-Mail : -

นางสาว สาลี่ ชินสถิต

นางสาว สาลี่ ชินสถิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯภาคตะวันออก (สวพ.6)

Tel: 081-295-0761

E-Mail : chnsali@yahoo.com

นาย สุรกิตติ ศรีกุล

นาย สุรกิตติ ศรีกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯภาคใต้ตอนบน (สวพ.7)

Tel: 089-871-5475

E-Mail : surakittisrikul@yahoo.com

นาย ธัชธาวินท์ สะรุโณ

นาย ธัชธาวินท์ สะรุโณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชฯภาคใต้ตอนล่าง (สวพ.8)

Tel: 089-949-9454

E-Mail : samrancom@yahoo.com